image/svg+xml
image/svg+xml

Tezler


Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler


Tezin Yazarı

Tez Danışmanı

Tez Başlığı

Bilim Dalı

Tezin Türü

Yılı

Ceyda Özçelik

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Probleme dayalı STEM uygulamalarının öğrencilerin STEM'e ilişkin tutumlarına, öz düzenleme becerilerine ve biliş üstü yetilerine etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Doktora

2021

Sinem Aydın

Doç. Dr. Burcu Duman

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri, başarı odaklı motivasyonları ve İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyonları arasındaki ilişkiler

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2021

NURCAN TOPAL KAYA

Doç. Dr. Metin Deniz

Öğretmen adaylarının hayat boyu öğrenme eğilimleri ile öz-düzenlemeli öğrenme inançları ve öz-yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2021

Esra Uğur Zor

Doç. Dr. Sinem Tarhan

Öğretim elemanlarının e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri ile öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2021

Ahu Uzun

Doç. Dr. Gülsün Şahan

Kamu sektöründe çalışan kadınların yaşam boyu öğrenmeleri ile öz güvenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2021

Nihal Şen

Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak

İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ile hayat boyu öğrenme eğilimleri ve teknolojiyi entegre etme öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2021

Zeynep Şahin Konaş

Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak

Dijital hikâye geliştirme etkinliklerinin ebeveynlerin dijital ebeveynlik ve teknoloji kullanım tutumlarına etkisinin incelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2021

Emrah Bulut

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz

Okul öncesi eğitimde 4-6 yaş grubundaki çocukların bilgi iletişim teknolojileri kullanımının akademik başarılarına ve sosyal hayatlarına etkilerine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi: Batman ili örneği

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2020

Fatma Zehra Kök

Doç. Dr. Burcu Duman

Probleme dayalı öğrenmenin problem çözme becerisi ve İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyona etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2020

Şeyda Çavuş

 Prof. Dr. Çetin Semerci

Tam öğrenme modeline dayalı hazırlanan "Bilinçli Tüketici Aritmetiği" ders planlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve bu etkinin balık kılçığı tekniğiyle irdelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

 2020

Gülhan Karalıoğlu

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Sekizinci Sınıf Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2020

Dilek Şenkal

Prof. Dr. Çetin Semerci

Ortaokul öğrencilerinin (5.sınıf) öğrenme ve çalışma sorumluluğuna ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2020

Azize ASİLOĞULLARI

Doç. Dr. Mustafa Kocaarslan

Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Hayatın Anlam Ve Amacını Sorgulama Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2020

Aslıhan Yetiş ABALI

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Halk Eğitim Merkezi Kurslarının Başarılı Yaşlanmaya Etkisinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2020

Ahmet Emre KILIÇ

Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Yetişkinlerin Hayatboyu Öğrenme Amaçlı Video Paylaşım Sitelerini Kabul Ve Kullanımlarının İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2020

Hatice SOYKUT GÜNDOĞAR

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Hemşirelerin Yaşam Boyu Öğrenme Durumları İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Bartın İli Örneği)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Nuran ADABAŞ           

Doç. Dr. Ayşegül TURAL

Yaşam Boyu Öğrenmenin Sağlanmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Önemine Dair Kursiyer Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Halk Eğitimi Merkezi Örneği)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Ayşe ADIYAMAN

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Öğretmen Adaylarının Algın Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Durdane GÖZÜBÜYÜK

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yaratıcı, Eleştirel Ve Yansıtıcı Düşünmenin Girişimcilik Becerisi Üzerine Etkisi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Alev ÇİNAR GÜREŞ          

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Sistemine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Selen ALTAN

Dr. Öğr. Üyesi Sinem TARHAN

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveynlerin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Katkısı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Çiğdem ÇAVUŞ EZİN  

Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Mobil Tabanlı Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Uygulanması Ve Etkililiğinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Songül KABATAŞ    

Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Tutumları Ve E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Açısından Değerlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Yeşim DUYMUŞ           

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Yetişkin Becerilerinin Beceri Uyuşmazlığı Bağlamında İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Sultan Başak DEMİR          

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Yetişkinlerin Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Aykut DURAK           

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Ebeveyn Arabuluculuğunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Utku YÜZLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Ön Lisans Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Ahmet ABALI           

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alan Gençlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Görüşleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Fatih SUGEÇTİ           

Doç. Dr. Harun ER

Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde İlkokulda Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımının Öğrenci Başarısına Katkısına Yönelik Bir İncelemesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Emre Erkan ÇAKMAK     

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Öğretmenlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Fatma Aycan BİNAY EYUBOĞLU

Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Güvenli İnternet Ve Bilgisayar Kullanımı Kursuna Katılan Velilerin Uygulanan Eğitimle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

İslam YOKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Üniversite Öğrencilerinin Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerince Verilen Eğitimlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

İrem TOZ       

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinin Yönetici, Öğretmen, İşveren Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Ömer Fırat PALA           

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Devlet Okulları Ve Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Eğilimlerinin Ve Görüşlerinin İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Berna Yalkın ŞENTUNA    

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Bilim Merkezlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Katkısının İncelenmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2019

Bünyamin Özen

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz

Öğretmen adaylarının üniversite ilk yıl deneyimlerininakademik motivasyon ve akademik başarı açısından incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Büşra Dalkıran

Prof. Dr. Çetin Semerci

Yabancı dil öğretiminde ECRIF taksonomisinin akademik başarı ile öğrenme ve çalışma sorumluluğuna etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Ali Özkayran

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz

Yükseköğretim öğrencilerinin İngilizce yazma etkinliklerinde yaptıkları hatalarının analizi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Begüm Mantarlı

Prof. Dr. Çetin Semerci

Yabanci dil sınıflarında öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin ingilizce metin yazımında yaptıkları hataların analizi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Gizem Gevrek Özden

Prof. Dr. Çetin Semerci

Güncellenen 2. sınıf İngilizce öğretim programının Eisner'in Eğitsel Eleştiri Modeline göre değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Fatma Ünal

Prof. Dr. Çetin Semerci

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin hak, sorumluluk ve katılımcılık bağlamında vatandaşlık bilincine ilişkin görüşlerinin Hammond modeliyle değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2019

Havva Duygu YASA

Dr. Öğr. Üyesi Harun ER

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Bilgi Okuryazarlığı Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2018

Filiz KARACA           

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün ŞAHAN

Anne Babaların Ve Okul Öncesi Grubu Çocuklarının Çevre Bilincine Sahip Olma Durumlarının Değerlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2018

Mehmet ÖZENGİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün ŞAHAN

Halk Eğitimi Merkezlerinin Kursiyer Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Amasra Halk Eğitimi Merkezi Örneği

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2018

Gülsüm Ağdacı

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Öğretmenlerin eğitim felsefeleri eğilimi ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2018

Mesut Yıldız

Prof. Dr. Nuriye Semerci

İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde yansıtıcı öğretim ile desteklenmiş basamaklı öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2018

Cenk Hatipoğlu

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Aksiyoloji ve örtük program: Orta öğretim kurumları öğretmenlerinin görüşleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2018

Yurdagül Tosunoğlu

Prof. Dr. Çetin Semerci

Türkçe öğretmenlerinin mesleki etik davranışlarına ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2017

Tuğba Bedir

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Duman

Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2017

Ozan Akman

Prof. Dr. Çetin Semerci

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarına ilişkin 9. sınıf öğrencilerinin görüşleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2017

Selda Koç

Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak

Çalışanların yaşam boyu öğrenme ölçeğinin Türkçe uyarlaması

Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Elif ÇUHADAR

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yerel Gazetelerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Katkılarının Değerlendirilmesi (Bartın İli Örneği)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Selda KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Onur Rahman HORUZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün ŞAHAN

Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Bartın İli Örneği)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Yaşar Murat BEŞKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan YILMAZ

Eğitim Yöneticilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Hadi Altuğ TANCA

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Kamu Spot Göstergeleri Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Nazan DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Derya IŞIK

Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Mental Aritmetik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Cansu KALÇIK

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı (Bartın İli Örneği)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2017

Müjgan AKIN

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Kadınlarda Yoksulluğun Görünümü Ve Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisi

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2016

Tülay ERDURAN

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda KARTAL

Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Bartın İlinde Okuma Kültürü: Bir Durum Çalışması

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2016

Şaban ŞEN

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ceza İnfaz Kurumlarında Verilen Eğitim Faaliyetlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi: Zonguldak İli Örneği

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2016

Abdurrahman ADABAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterliklere Sahip Olma Düzeyleri

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2016

Cihad AYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÜNAL

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2016

Engin Köstekçi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Duman

Öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Pınar Sayar

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz

Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasının öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Aziz Sevimbay

Prof. Dr. Çetin Semerci

11. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ve özyeterlik inançları arasındaki ilişkiler

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Durak Doğan

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Eğitim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetici görüşleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Neslihan Köse

Prof. Dr. Firdevs Güneş

Üniversite öğrencilerinin okuma sürecinde üstbilişsel stratejileri kullanma durumları

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Fatih Küçük

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Duman

Birleştirilmiş ve müstakil sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi öğretim programındaki özgüven, yardımseverlik ve yeniliğe açıklık değerlerini kazanma düzeyleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Ahu Çavuş

Prof. Dr. Firdevs Güneş

Ortaokul seçmeli bilim uygulamaları dersinin program, içerik ve uygulama yönüyle değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Ahu Çatalbaş

Prof. Dr. Çetin Semerci

Hayat bilgisi dersi için hazırlanan öz düzenlemeli öğrenme modeli destekli etkinliklerin öğrencilerin öğrenme ve çalışma sorumluluğuna etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Esra Özyurt Aydemir

Prof. Dr. Firdevs Güneş

Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Dilek Altınsöz

Prof. Dr. Firdevs Güneş

Türkçe dersi 4. sınıf öğretim programının öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirme açısından incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Bilgin Akçin

Prof. Dr. Firdevs Güneş

Ortaokullarda verilen karakter eğitimi ve uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

İlkim Işık

Prof. Dr. Nuriye Semerci

İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Esma Nur Karameşe

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Türkiye ve Kanada ilköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2016

Tülay Erduran

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda Özkayran

Yaşam boyu öğrenme kapsamında Bartın ilinde okuma kültürü: Bir durum çalışması

Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

2016

Eray Gedikoğlu

Prof. Dr. Çetin Semerci

Yansıtıcı düşünme etkinlikleri destekli modüler öğretimin 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2015

Ceyda Özçelik

Prof. Dr. Nuriye Semerci

Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans

2015

Aşkın KARADUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Sinem TARHAN

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişki

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2015

Ferhat AY

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün ŞAHAN

Aile Eğitimi Kurslarının Yetişkin Eğitimi Bağlamında Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı

Yüksek Lisans

2015