image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Yayınlar


Aşağıda bölümümüzdeki öğretim elemanlarımızın yayınları listelenmiştir.


SSCI/SCI/SCI-Expanded İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Bilimsel Makaleler
Debbağ, M., & Yıldız, S. (2021). Effect of the flipped classroom model on academic achievement and motivation in teacher education. Education and Information Technologies, 1-20.
Fidan, M., & Tuncel, M. (2021). DEVELOPING A SELF-EFFICACY SCALE TOWARD PHYSICS SUBJECTS FOR LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS. Journal of Baltic Science Education, 20(1), 38-49.
Durak, A., & Kaygin, H. (2019). Parental mediation of young children’s internet use: Adaptation of parental mediation scale and review of parental mediation based on the demographic variables and digital data security awareness. Education and Information Technologies, 1-22.
FİDAN, M., & TUNCEL, M. (2019). Integrating augmented reality into problem based learning  The effects on learning achievement and attitude in physics education. COMPUTERS  EDUCATION142, 103635–0.
Semerci, Ç. (2011). Mikro öğretim uygulamalarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitim ve Bilim36(161), 14-25. (link)
Semerci, Ç.(2011). The relationships between achievement focused motivation and critical thinking. African Journal of Business Management5(15), 6179-6184. (link)
Semerci, N., Güney, K., Alper-Ay, F., & Semerci, Ç. (2010). Classroom teacher candidates self-leadership behaviour. African Journal of Business Management4(7), 1381-1385. (link)
Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi  YANDE  Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (Educational Sciences: Theory and Practice) 7(3), 729–754.
Semerci, Ç. (2006). The opinions of medicine faculty students regarding cheating in relation to Kohlberg s moral development concept. Social Behavior and Personality34(1), 41–50.
SEMERCİ, Ç., SEMERCİ, N., & DUMAN, B. (2012). Teachers  Views On The Fulfillment Level Of Learning Attainments On İnformation Technologies İn The Life Science Courses. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies4(2), 913–920.
SEMERCİ, N. (2010). The relationships between self leadership and critical thinking. African Journal of Business Management (AJBM)4(8), 1639–1643.
Can, H. A., & Semerci, N. (2010). Altı şapkalı düşünme tekniğinin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim32(145), 39-52.
Semerci, N. (2006). The effect of problem-based learning on the critical thinking of students in the intellectual and ethical development unit. Social Behavior and Personality: an international journal34(9), 1127-1136.
Semerci, N. (2000). Kritik düşünme ölçeği. Eğitim ve Bilim25(116).
DENİZ, M. (2015). A Study on Primary School Students  Being Cyber bully and Victim based on Gender  Grade  and Socioeconomic Status. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje17(3), 659–680.
DUMAN, B., & SEMERCİ, Ç. (2019). The Effect of a Metacognition based Instructional Practice on the Metacognitive Awareness of the Prospective Teachers. Universal Journal of Educational Research7(3), 720–728.
Yilmaz, E., & Kaygin, H. (2018). The Relation between Lifelong Learning Tendency and Achievement Motivation. Journal of Education and Training Studies6, 1-7.
Fidan, M., Debbag, M., & Cukurbasi, B. Metaphoric perceptions of pre-service teachers about ‘LEGO Robotic Instructional Practices,’‘Augmented Reality’and ‘Flipped Classroom’concepts. Research in Comparative and International Education, 1745499920982761.
Ulakbim TR Dizin'de Taranan Dergilerde Yayınlanmış Seçilmiş Makaleler
SEMERCİ, N., SEMERCİ, Ç., ÜNAL, F., YILMAZ, E., & YILMAZ, Ö. (2019). Eleştirel Düşünme Engelleri  ELDEN  Ölçeği  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi8(1), 281–289.
DUMAN, B., & SARGIN, B. (2019). Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi27(2), 509–521.
ŞAHAN, G. Ş., UĞURLU, M., ÖZDEMİR, N., & NAZİK, A. Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler, Sorunlar ve Ailelerden Beklentilerin Öğretmen Görüşlerine Göre Analizi (Karma Yöntem Araştırması). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi10(1), 136-150.
DENİZ, M., & BAKİOĞLU, F. (2017). Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik  Ahlaki Olgunluk  Yalnızlık  Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi6(3), 1118–1133.
TARHAN, S. (2018). Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açısı İle Okul PsikolojikDanışmanlarının Hak Savunuculuk Görevi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi24(4), 745–802.
SİDEKLİ, S., & AKDOĞDU, E. (2018). Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü. Hacettepe University Journal of Education33(2), 503–517.
YILMAZ, Ö., & MEMİŞOĞLU, S. P. (2019). Yükseköğretim Kurumlarında Akademik PerformansDeğerlendirmeye İlişkin Akademisyen Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi9(3), 542–554.
SULAK AKYÜZ, B., & SULAK, S. (2019). Adaptation of Work Related Rumination Scale into Turkish. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi10(4), 348–360.
ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL, E. (2018). Attitudes towards Psychological Help Seeking among Preservice Primary School Teachers. Elementary Education Online (İlköğretim Online)17(4), 2006–2012.
YILMAZ, E., & AKPINAR, B. (2020). Strengths based Approach and Its Effect on Attendance  Academic Achievement and EFL Motivation. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi20(2), 1129–1144.
Öğretim Elemanlarımızın En Çok Atıf Alan Bilimsel Makaleleri
Semerci, Ç. (2007). “Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2),125-140. (link)
Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi14(1), 137-146.
Akça, Y., Şahan, G., & Tural, A. (2017). Türkiye’nin kalkınma planlarında eğitim politikalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)3(2), 394-403. (link)
Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi7(18), 9-24. (link)
Yılmaz, E. (2013). Determining the motivation levels and motivation types of high school students in English classes. Karaelmas Journal of Educational Sciences (KJES)1, 130-139. (link)
Bacanlı, H., Dombaycı, M. A., Demir, M., & Tarhan, S. (2011). Quadruple thinking: Creative thinking. Procedia-Social and Behavioral Sciences12, 536-544. (link)
Yilmaz, E., & Kaygin, H. (2018). The relation between lifelong learning tendency and achievement motivation. Journal of Education and Training Studies6(3a), 1-7. (link)
Durualp, E., Çiçekoğlu, P., & Durualp, E. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi2(1), 115-132. (link)
Sulak, S. (2010). Effect of problem solving strategies on problem solving achievement in primary school mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences9, 468-472. (link)
Gömleksiz, M. N., & Duman, B. (2013). Medya okuryazarlığı dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğrenci ve okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies8(9), 265-278. (link)
Karakaya-Ozyer, K., & Aksu-Dunya, B. (2018). A Review of structural equation modeling applications in Turkish educational science literature, 2010-2015. International Journal of Research in Education and Science4(1), 279-291. (link)
Karaman, M. A., Schmit, M. K., Ulus, I. C., & Oliver, M. (2018). International counseling students’ perception of ethics. Journal of International Students8(2), 677-695. (link)
Semerci, Ç., Eliüsük, A., Semerci, N., & Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleginin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın ili ötneği). Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi1(1), 22-40. (link)
Fidan, M., & Debbağ, M. (2018). The usage of video blog (vlog) in the" school experience" course: the opinions of the pre-service teachers. Journal of Education and Future, (13), 161-177. (link)
Ünal, F., Tarhan, S., & Köksal, E. D. (2017). Toplumsal cinsiyet algısını yordamada cinsiyet, sınıf, bölüm ve toplumsal cinsiyet oluşumunun rolü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi6(1), 227-236. (link)
Akdoğdu, E., & Uşun, S. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programının öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. Elementary Education Online16(2). (link)
Yılmaz, Ö., & Memişoğlu, S. P. (2019). Yükseköğretim kurumlarında akademik performans değerlendirmeye ilişkin akademisyen görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(3),542-554. (link)
Kahraman, N., Akbaş, D., & Sözer, E. (2019). Bilişsel olmayan öğrenme durum ve süreçlerini ölçme ve değerlendirmede boylamsal yaklaşimlar: Duygu cetveli uygulamasi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi19(1), 257-269. (link)


Kitap ve Kitap Bölümleri
Öğretim İlke ve yöntemleri

Bölüm Adı:Öğretimin Değerlendirilmesi, SEMERCİ ÇETİN, Yayın Yeri:ANI Yayıncılık, Editör:Yelken Tuğba, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:22, ISBN:978-605-170-045-8, Bölüm Sayfaları:377 -398

ARAŞTIRMA VE ÖĞRENME

Bölüm Adı:HALK EĞİTİM MERKEZİNDE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA DEVAM EDEN KADINLARIN İSTİHDAMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, PALA ÖMER FIRAT,ŞAHAN GÜLSÜN, Yayın Yeri:Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları, Editör:Firdevs Güneş, Ayşe Derya Işık, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:93, ISBN:978-605-82661-8-6, Bölüm Sayfaları:55 -71

Tüm Yönleriyle Bağımlılık

Bölüm Adı:Yeme Bağımlılığı, DENİZ METİN, Yayın Yeri:Pegem Akademi, Editör:Ali Eryılmaz, M. Engin Deniz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:265, ISBN:9786052418154, Bölüm Sayfaları:238 -246

Toplumsal Cinsiyet

Bölüm Adı:Mesleki Rehberlik Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Hayatı, TARHAN SİNEM, Yayın Yeri:Nobel Yayıncılık, Editör:Özlem Haskan Avcı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:528, ISBN:978-625-402-017-9,

Eğitim Ekonomisi

Bölüm Adı:Eğitim Ekonomisi İle İlgili Temel Kavramlar, AKGÜN NURİ, YILMAZ ÖMER, Yayın Yeri:Asos Yayınları, Editör:Kocabaş, İbrahim, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:416, ISBN:978-625-7813-29-7, Bölüm Sayfaları:13-40

SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Excel ve SPSS Uygulamaları

Bölüm Adı:Hipotez ve Hipotez Testi, AKSU DÜNYA BEYZA,ORÇAN FATİH, Yayın Yeri:Anı Yaıncılık, Editör:Fatih Orçan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:277, ISBN:978-605-170-326-8, Bölüm Sayfaları:84 -92

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

Bölüm Adı:BEBEKLİK DÖNEMİ VE UYUM PROBLEMLERİ, SULAK AKYÜZ BİLGE, Yayın Yeri:NOBEL, Editör:ŞULE BAŞTEMUR, Basım sayısı:1,

Current Trends in Social Studies Education

Bölüm Adı:A Historical Analysis on Citizenship, DURUALP ENVER, Yayın Yeri:Lap Lambert Academic Publication Press, Editör:Çetin Turhan, Mulalić Almasa, Kaymakçı Selahattin, Basım sayısı:1, ISBN:978-613-9-92761-6, Bölüm Sayfaları:169 -193

HAYAT BOYU ÖĞRENME ∞ Teoriler, Araştırmalar ve Eğilimler

Bölüm Adı:Kavram ve Bağlam, KAYGIN HÜSEYİN, Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Editör:Hüseyin KAYGIN, İhsan ÇAĞATAY ULUS, Barış ÇUKURBAŞI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:436, ISBN:978-625-7228-71-8, Bölüm Sayfaları:1 -15

101 Araçla Web 2.0

Bölüm Adı:Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Araçları, FİDAN MUSTAFA,DEBBAĞ MURAT, Yayın Yeri:Pegem Akademi Yayıncılık, Editör:Onur İşbulan, Zeliha Demir Kaymak, Mübin Kıyıcı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:576, ISBN:978-605-241-567-2, Bölüm Sayfaları:497 -559

Değerler Üzerine Felsefi Sorgulamalar

Bölüm Adı:Arzu, YILDIRIM MUSTAFA, Yayın Yeri:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör:Cengiz, Ceyhun Akın, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:244, ISBN:978-625-406-830-0, Bölüm Sayfaları:201 -232

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Bölüm Adı:EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ, ÖZKAYRAN SEÇİL EDA, Yayın Yeri:ASOS Yayınları, Editör:Mukadder Boydak Özan, Tuncay Yavuz Özdemir, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:294, ISBN:978-605-7602-05-3, Bölüm Sayfaları:59 -83

 The Skill Approach in Education: From Theory to Practice

Bölüm Adı:Measurement and Evaluation of Skill, SULAK SEMA, Yayın Yeri:Cambridge Scholar Publishing, Editör:Firdevs Güneş, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-5275-1086-9, Bölüm Sayfaları:67 -77

Eğitimde Öz 

Editörler: Doç. Dr.  Emrullah Yılmaz, Doç. Dr. Burcu Duman, Yayın Yeri: Kriter Yayınları